BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Door het betalen van de retraite verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • Inschrijving is pas definitief na het ontvangen van de betaling. 
 • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma en of de excursies.
 • Het afzien van deelname aan het programma/excursies geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk twee dagen voor aanvang zijn doorgegeven.
 • Rest in Motion Retreat heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent, overmacht of een wereldwijde lockdown. In geval van annulering door Rest in Motion Retreat heeft de deelnemer recht op 90% terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Rest in Motion zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraite en nakomen wat er in de beschrijving staat, zodat aan de verwachtingen voldaan wordt.
 • Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Rest in Motion Retreat is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Rest in Motion Retreat: info@onedayretreatibiza.nl. De indiener van de klacht ontvangt binnen drie dagen een reactie.

 

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • De yoga en actieve activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

 

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

 

 • One Day Retreat Ibiza heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Rest in Motion Retreat zal alles doen wat in zijn/haar macht ligt om een passende oplossing te bieden.

 

HUISREGELS

 • Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan. Roken stimuleren wij niet, maar is aan één buitenzijde van de locatie toegestaan.
 • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Rest in Motion Retreat is respectvol naar alle mensen en verwacht deze instelling ook van de deelnemers.
 • Rest in Motion  Retreat heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van Rest in Motion Retreat opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Rest in Motion Retreat.

Rest in Motion Retreat by One Day Retreat Ibiza

@Bylauri/One Day Retreat Ibiza – kvk: 56779232.