Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling

One Day Retreat Ibiza (kvk: @bylauri KVK 56779232, vestigingsnummer 000026296926 is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van eendaagse retreats, workshops, privé sessies en weekend retreats.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Aanmelding/reservering geschiedt door het invullen van het boekingsformulier op de website van onedayretreatibiza.nl. Na confirmatie per e-mail en het betalen van de aanbetaling is de boeking definitief. In geval van annulering is de hoofdboeker aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom. Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behoudt One Day Retreat Ibiza zich het recht voor om annuleringskosten in de vorm van de aanbetaling bij de aanmelder in rekening te brengen conform artikel 6.

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan One Day Retreat Ibiza - yoga retreat.

Artikel 3: Betalingen

Een eerste aanbetaling van 50% van de gehele reissom per persoon moet binnen veertien dagen na het versturen van onze bevestiging zijn ontvangen op de bankrekening. Het restant kan op de dag na afloop in contanten worden betaald. Of wanneer gewenst, dan kan het volledige bedrag per bank betaald worden. Indien het laatstgenoemde het geval is, dan dient het geld drie dagen van te voren op de bankrekening te staan. Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. One Day Retreat Ibiza - yoga retreat behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van 50% in rekening te brengen.

Artikel 4: Wijzigingen door de reiziger

U kunt uw One Day Retreat wijzigen na bevestiging, echter kan dit alleen per e-mail en nadat de volledige betaling is voldaan. Er gelden wijzigingskosten van € 50 per boeking: als u uw One Day Retreat wilt verplaatsen naar een andere datum. Let op dit kan tot zeven dagen voor aanvang van de retreat en de retreat dient in dezelfde week van de boeking plaats te vinden.

Artikel 5: In-de-plaatsstelling
De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander. Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos, tenzij er een bepaalde dieetwens is waar rekening mee dient worden te houden. Is dit het geval? Dan brengen wij € 20 in rekening. 

Artikel 6: Annulering door de reiziger van de eendaagse retreats op Ibiza

Annulering: One Day Retreat Ibiza: mix & meet & privé retreats
Wanneer u om welke reden dan ook besluit te annuleren dan zal de aanbetaling in alle gevallen komen te vervallen. Dit vanwege de exclusiviteit van het product.

Mocht een One Day Retreat Ibiza geannuleerd worden, dan hoeft de overige 50% van de betaling niet voldaan te worden, mits dit binnen drie dagen voor plaatsvinding van de one day retreat is. Indien de retreat buiten deze termijn geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt de overige kosten (100%) in rekening te brengen.

* Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij info@onedayretreatibiza.nl De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. 

*NIEUWE ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR BOEKINGEN IN MAART, APRIL EN MEI 2020

Vanwege het coronavirus hebben wij onze algemene voorwaarden tijdelijk aangepast. Dit geldt voor boekingen voor de privé one day retreat en de mix & meet retreats. Boekingen die in de periode maart, april en mei zijn gemaakt kunnen gratis worden omgeboekt naar een datum later in het seizoen: juni, september, oktober of november. Safe tourism-->don't cancel - change the dates. Daarbij laten wij de mix & meet one day retreats later in het seizoen al doorgaan vanaf drie personen in plaats van vier, om jullie zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Annulering: accommodatie One Day Retreat Ibiza

Om een reservering compleet te maken, dient de gast een aanbetaling te doen van 1 nacht. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar. Indien u binnen zeven dagen voor aankomst wenst te annuleren, is One Day Retreat Ibiza genoodzaakt het volledige dag van de reservering te vorderen. 

Artikel 7: Annulering door de reiziger van de special weekend/week retreats

Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken wegens ziekte (dus geen angst voor een ziekte), overlijden of andere redenen die ook gelden bij een annuleringsverzekering) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten (let op: dit is het totale bedrag van de retreat, respectievelijk € 699 early bird of € 799 reguliere bedrag):
– Drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen 30 dagen voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan One Day Retreat Ibiza zijn doorgegeven.

Artikel 8: Opzegging/annulering door One Day Retreat Ibiza
One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van One Day Retreat Ibiza aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (noodweer, natuurrampen, dreigingen en overmacht (bijvoorbeeld een epidemie/pandemie). In het geval van acuut noodweer (24 uur van te voren tot de dag zelf) behoudt One Day Retreat het recht om 50% van de aanbetaling te behouden, voor de gemaakte kosten. De overige 50% van de aanbetaling wordt geretourneerd.

Daarbij heeft One Day Retreat Ibiza het recht om de Mix&Meet retreats te annuleren mits er minder dan vier aanmeldingen zijn. In dit geval wordt de volledige aanbetaling geretourneerd.

Artikel 9: Wijziging door One Day Retreat Ibiza

One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10. De wijziging deelt One Day Retreat Ibiza - yoga retreat binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat One Day Retrat Ibiza yoga retreat Ibiza van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde is One Day Retreat Ibiza verplicht tot uitvoering van de overeenkomst. Overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Hieronder verstaat men: het ontvangen van verschillende yoga en meditatie sessies, een wandeling door de natuur, het eten en drinken tijdens deze dag en de volledige aandacht van de begeleiders.

Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van One Day Retreat Ibiza ter bevordering van een goede uitvoering van de retreat en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan zichzelf of derden. Ook is One Day Retreat Ibiza niet aansprakelijk wanneer er spullen tijdens de retreats verdwijnen, gestolen worden of vergeten worden. 

Artikel 12: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokken teacher, als deze niet aanwezig is, bij info@onedayretreatibiza.nl.

Artikel 13: Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.