Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling

One Day Retreat Ibiza (kvk: @bylauri KVK 56779232, vestigingsnummer 000026296926 is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van One Day Retreats dit is ene yoga retreat van een dag. Daarbij is One Day Retreat Ibiza gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van yoga retreat specials.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Aanmelding/reservering geschiedt door het invullen van het boekingsformulier op de website van onedayretreatibiza.nl. Na confirmatie in de mailbox en het betalen van de aanbetaling is de boeking definitief. In geval van annulering is de hoofdboeker aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom. Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behoudt One Day Retreat Ibiza zich het recht voor om annuleringskosten bij de aanmelder in rekening te brengen conform artikel 7.

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan One Day Retreat Ibiza – yoga retreat.

Artikel 3: Betalingen

Een eerste aanbetaling van 50% van de gehele reissom per persoon moet binnen veertien dagen na het versturen van onze bevestiging zijn ontvangen. Het restant kan op de dag na afloop in contanten worden betaald. Of wanneer je liever online afrekent, dan dient het geld twee dagen van te voren op onze rekening te staan. Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. One Day Retreat Ibiza – yoga retreat behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van 50% in rekening te brengen.

Artikel 4: Informatie

Elke reis vergt een goede voorbereiding en dus ook een wellness-reis. Puurenkuur is een online reisorganisatie; alle up-to-date informatie kunt u terugvinden op onze website. Naast onze uitgebreide website, verspreiden we tevens onze Wellness brochure. De brochure biedt achtergrond informatie, interviews met onze klanten en onze reizen worden nader toegelicht.

Ons advies is om altijd goed geïnformeerd op reis te gaan. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de diverse arrangementen en programma’s, kennen de hotels en kunnen u een passend advies geven.

De reiziger dient bij vertrek zelf zorg te dragen voor de benodigde documenten zoals paspoort, reisbescheiden, verzekeringspapieren, etc.

Artikel 5: Wijzigingen door de reiziger

U kunt uw One Day Retreat wijzigen na bevestiging, echter kan dit alleen per e-mail en nadat de volledige betaling is voldaan. Er gelden wijzigingskosten van € 25: als u uw One Day Retreat wil verplaatsen naar een andere datum. Let op dit kan tot 8 dagen voor aanvang van de retreat.

Artikel 6: In-de-plaatsstelling
De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander. Eventuele kosten (voor bijvoorbeeld een vlucht) die daarmee gepaard gaan, worden doorberekend aan de hoofdboeker. Voor alle reizen zonder vlucht is het wijzigen van een deelnemer kosteloos.

Artikel 7: Annulering door de reiziger

Annulering: One Day Retreats
Vanwege de vele aanvragen en boekingen is het niet mogelijk om One Day Retreat Ibiza op korte termijn te annuleren.
Tijdens het reserveren vragen we altijd een aanbetaling van 50%. Tijdens het annuleren van One Day Retreat binnen een week (7 dagen) voor de datum van de reservering, zullen we deze aanbetaling weer retourneren.
Wanneer er tussen 7 tot 1 dag(en) voor de datum van de One Day Retreat Ibiza, geannuleerd wordt, vervalt de teruggave van de aanbetaling (50%).
* Annuleringen dienen altijd per email te worden gemeld bij info@onedayretreatibizanl. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

Annulering: Special week en weekend retreats
Tijdens het reserveren van de yoga retreat Ibiza specials, vragen we om een aanbetaling van 50% tot een maand voor vertrek. Het overige bedrag dient 14 dagen voor vertrek binnen te zijn.
Het is helaas niet mogelijk om de retreat te annuleren. Mocht je willen annuleren, dan zijn we helaas genoodzaakt om de aanbetaling te houden. Natuurlijk zullen we met je meedenken en in het geval van een wachtlijst, kunnen we je kamer gemakkelijk aan iemand anders geven. In dat geval rekenen we slechts 10% van de aanbetaling en ontvang je de overige 40% van ons terug.
* Annuleringen dienen altijd per email te worden gemeld bij info@onedayretreatibizanl. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

Artikel 8: Opzegging door One Day Retreat Ibiza
Puurenkuur heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van One Day Retreat Ibiza – yoga retreat aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (noodweer, natuurrampen, dreigingen).

Artikel 9: Wijziging door One Day Retreat Ibiza

One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10. De wijziging deelt One Day Retreat Ibiza – yoga retreat binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Puurenkuur van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde is One Day Retreat Ibiza verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Hieronder verstaat men: het ontvangen van verschillende lessen yoga, een wandeling door de natuur, het eten en drinken tijdens deze dag en de liefdevolle aandacht van de begeleiders.

Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van One Day Retreat Ibiza ter bevordering van een goede uitvoering van de retreat en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 12: Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens One Day Retreat Ibiza heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 13: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokken teacher, als deze niet aanwezig is, bij info@onedayretreatibiza.nl.

Artikel 14: Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.