Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling

One Day Retreat Ibiza (kvk: @bylauri KVK 56779232, vestigingsnummer 000026296926 is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van eendaagse retreats.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Aanmelding/reservering geschiedt door het invullen van het boekingsformulier op de website van onedayretreatibiza.nl. Na confirmatie per e-mail en het betalen van de aanbetaling is de boeking definitief. In geval van annulering is de hoofdboeker aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom. Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behoudt One Day Retreat Ibiza zich het recht voor om annuleringskosten bij de aanmelder in rekening te brengen conform artikel 6.

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan One Day Retreat Ibiza – yoga retreat.

Artikel 3: Betalingen

Een eerste aanbetaling van 50% van de gehele reissom per persoon moet binnen veertien dagen na het versturen van onze bevestiging zijn ontvangen op de bankrekening. Het restant kan op de dag na afloop in contanten worden betaald. Of wanneer gewenst, dan kan het volledige bedrag per bank betaald worden. Indien het laatstgenoemde het geval is, dan dient het geld drie dagen van te voren op onze rekening te staan. Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. One Day Retreat Ibiza – yoga retreat behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van 50% in rekening te brengen.

Artikel 4: Wijzigingen door de reiziger

U kunt uw One Day Retreat wijzigen na bevestiging, echter kan dit alleen per e-mail en nadat de volledige betaling is voldaan. Er gelden wijzigingskosten van € 25 per boeking: als u uw One Day Retreat wil verplaatsen naar een andere datum. Let op dit kan tot 8 dagen voor aanvang van de retreat.

Artikel 5: In-de-plaatsstelling
De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander. Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos, tenzij er een bepaalde dieetwens is waar rekening mee dient worden te houden. Is dit het geval? Dan brengen we € 20 in rekening. 

Artikel 6: Annulering door de reiziger

Annulering: One Day Retreat Ibiza: mix&meet & private.
Vanwege de vele aanvragen en boekingen is het niet mogelijk om One Day Retreat Ibiza op korte termijn te annuleren. Tijdens het reserveren vragen we altijd een aanbetaling van 50%. Tijdens het annuleren van One Day Retreat binnen een week (7 dagen) voor de datum van de reservering, zullen we deze aanbetaling weer retourneren.

Wanneer er tussen 7 tot 1 dag(en) voor de datum van de One Day Retreat Ibiza, geannuleerd wordt, vervalt de teruggave van de aanbetaling (50%).

* Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij info@onedayretreatibizanl. De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. 

Annulering: Special weekend retreats
Tijdens het reserveren van de special weekend retreats, vragen we om een aanbetaling van 50% tot een maand voor vertrek. Het overige bedrag dient 14 dagen voor vertrek binnen te zijn. Het is helaas niet mogelijk om de retreat te annuleren. Mocht je willen annuleren, dan zijn we helaas genoodzaakt om de aanbetaling in rekening te brengen. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om met je mee te denken. In het geval van een wachtlijst, kunnen we je kamer makkelijk(er) aan iemand anders geven. In dat geval rekenen we slechts 10% van de aanbetaling voor de gemaakte uren en ontvang je de overige 40% van ons terug.
* Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij info@onedayretreatibizanl. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. 

Artikel 8: Opzegging/annulering door One Day Retreat Ibiza
One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van One Day Retreat Ibiza aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (noodweer, natuurrampen, dreigingen). In het geval van acuut noodweer (24 uur van te voren tot de dag zelf) behoudt One Day Retreat het recht om 50% van de aanbetaling te behouden, voor de gemaakte kosten. De overige 50% van de aanbetaling wordt geretourneerd.

Daarbij heeft One Day Retreat Ibiza het recht om de Mix&Meet retreats te annuleren mits er minder dan vier aanmeldingen zijn. In dit geval wordt de volledige aanbetaling geannuleerd. 

Artikel 9: Wijziging door One Day Retreat Ibiza

One Day Retreat Ibiza heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10. De wijziging deelt One Day Retreat Ibiza – yoga retreat binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Puurenkuur van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde is One Day Retreat Ibiza verplicht tot uitvoering van de overeenkomst. Overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Hieronder verstaat men: het ontvangen van verschillende yoga en meditatie sessies, een wandeling door de natuur, het eten en drinken tijdens deze dag en de volledige aandacht van de begeleiders.

Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van One Day Retreat Ibiza ter bevordering van een goede uitvoering van de retreat en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan zichzelf of derden. Ook is One Day Retreat Ibiza niet aansprakelijk wanneer er spullen tijdens de retreats verdwijnen, gestolen worden of vergeten worden. 

Artikel 12: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokken teacher, als deze niet aanwezig is, bij info@onedayretreatibiza.nl.

Artikel 14: Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.